1. ORGANIZATOR
  Organizatorami Pobiednickiego Półmaratonu POMAGAM są:
  • Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska O/Kraków Powiat
  • Rada Sołecka Pobiednik Mały
  • Ochotnicza Straż Pożarna Pobiednik
  • Stowarzyszenie Koło Gospodyń Pobiednik Mały & Wielki
  • Stowarzyszenie Kreatywnie Aktywni
 2. TERMIN I MIEJSCE
 3. Pobiednicki Półmaraton POMAGAM odbędzie się̨:
  25 lipca 2021 roku na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
 4. Start i meta półmaratonu znajduje się na terenie przy Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pobiedniku Małym 51 o godz. 16:00.
  Brama startowa zostanie zamknięta po ok. 20 minutach od startu.
 5. Biuro Zawodów mieści się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pobiedniku Małym 51. Czynne w dniu: 25 lipca 2021 r. w godz. 15:00-18:00

(UWAGA! W dniu zawodów w Biurze Zawodów istnieje możliwość zapisania się do startu. Jednakże ilość miejsc jest ograniczona do 15 zawodników! Decyduje kolejność zgłoszeń.)

 1. TRASA
 2. Biegi będą odbywały się na trzech trasach: 5km, 10km oraz Półmaraton.
 3. Na trasie będą znajdowały się punkty z wodą oraz z bananami.
  Uwaga! Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek zawodników.
 4. Punkty odżywcze znajdować się będą na trasie co kilometr.
 5. Zawodnicy skracający lub zmieniający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
 6. WARUNKI UCZESTNICTWA
 7. Warunkiem startu w biegach jest zgłoszenie się̨ zawodnika/czki poprzez wypełnienie formularzu dostępnego na stronie: https://pobiednicki.pl
 8. Zawodnik jest zobligowany osobiście złożyć́ podpis pod oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Zawodnicy niepełnoletni powinni posiadać pisemną zgodę od rodzica/prawnego opiekuna na udział w biegach.
 10. W biegach pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu (Firma Protimer). Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma chip wbudowany w nr startowy, jego właściwe zamocowanie jest warunkiem wystartowania w maratonie i sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów.
 11. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegniecie po zatwierdzonej trasie i ukończenie biegu.
 12. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną̨ zdyskwalifikowani.
 13. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować́ się̨ do poleceń́ osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo (tj. Druhów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy) i osób działających w imieniu Organizatora (zwanych: Działaczami)
 14. Zabrania się̨ używania na trasie biegów jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami Organizatora. Ze względów bezpieczeństwa Organizator nie dopuszcza do udziału zawodników: na wózkach inwalidzkich oraz z wózkami dziecięcymi. Zabroniony jest również̇ start ze zwierzętami.
 15. Zabrania się̨ startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź́ innych środków odurzających.
 16. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 17. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację obu zawodników.
 18. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
 19. Zgłoszenia uczestnictwa w biegach przyjmowane elektronicznie oraz w dniu Półmaratonu zgłoszenia można dokonać w godzinach otwarcia Biura Zawodów, najpóźniej na 30 min. przed startem.
 20. Za zgłoszenie uważa się̨ prawidłowo wypełniony formularz elektroniczny dostępny na stronie https://pobiednicki.pl . Dostarczenie podpisanego oświadczenia o stanie zdrowia, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz pisemnej zgody rodzica/prawnego opiekuna (osoby niepełnoletnie).
 21. Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów zawodniczych wraz z numerami startowym będzie odbywało się̨ w Biurze Zawodów.
 22. Po odbiór pakietów zawodniczych należy zgłosić się osobiście. Wydawanie pakietów odbywać się będzie za okazaniem dowodu tożsamości.
 23. Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby po okazaniu i dostarczeniu pisemnego upoważnienia do odbioru.
 24. W przypadku chęci otrzymania pamiątkowej koszulki należy w formularzu wybrać odpowiedni rozmiar. Przy zapisach w biurze zawodów nie ma możliwości wyboru opcji „z koszulką”! Opcja „z koszulką” dostępna jest przy zapisach do dn. 14 lipca 2021 r.
 25. Opłatę za koszulkę należy uiścić na konto:
  TYTUŁ PRZELEWU:
  Pobiednicki Półmaraton POMAGAM 2021, koszulka, rozmiar , imię+nazwisko uczestnika
  DANE ODBIORCY PRZELEWU: Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska
  NUMER RACHUNKU: 67 1240 4533 1111 0000 5423 1735
  BANK: PEKAO S.A. w Krakowie.
 26. Wysokość opłaty startowej zależy od terminu zgłoszenia:
  • Zgłoszenie do dn. 30.06.2021 r. – 20 zł./osoba, zgłoszenie + koszulka – 50 zł/osoba.
  • Zgłoszenie do dn. 14.07.2021 r. – 40 zł./osoba, zgłoszenie + koszulka – 70 zł./osoba
  • Zgłoszenie do dn. 21.07.2021 r. + zgłoszenie w dniu zawodów – 60 zł./osoba
 27. Raz wniesiona opłata, nie podlega zwrotowi;
 28. Organizator dopuszcza możliwość przeniesienia pakietu startowego na innego zawodnika po uprzednim kontakcie z organizatorem.
 29. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku, uczestnika biegu lub osoby trzeciej.
 30. NAGRODY
 31. Każdy z zawodników, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal oraz zaświadczenie o ukończeniu Półmaratonu.
 32. Dla zawodników, którzy zajmą pierwsze 3 miejsca w kategorii open kobiet oraz pierwsze 3 miejsca w kategorii open mężczyzn przewidziane są nagrody rzeczowe
 33. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA
 34. Szatnie i depozyty będą znajdowały się w pobliżu strefy startu/mety.
 35. Depozyt będzie przyjmował rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków (dostarczonych przez Organizatora przy weryfikacji), oklejonych w widocznym miejscu naklejką z numerem startowym otrzymaną w pakiecie startowym.
 36. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
  Uwaga: prosimy o niepozostawianie w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów!!
 37. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione poza wyznaczonym depozytem oraz za rzeczy pozostawione w depozycie po zakończeniu pracy depozytu.
 38. Każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy.
 39. Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych podczas półmaratonu. Z uwagi na wysiłek fizyczny jakim jest pokonanie półmaratonu zalecane jest przed startem przeprowadzenie we własnym zakresie stosownych badań lekarskich, niezależnie od wieku i kondycji uczestnika.
 40. FINANSOWANIE
  Koszty organizacji Pobiednickiego Półmaratonu POMAGAM pokrywają: Organizatorzy, Sponsorzy i Partnerzy.
 41. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 42. Wszystkich uczestników obowiązuje niniejszy regulamin.
 43. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod groźbą dyskwalifikacji.
 44. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach, informacyjnych, marketingowych i promocyjnych na podstawie oświadczenia podpisywanego w Biurze Zawodów, wyrażenie zgody jest niezbędne do wystartowania w Półmaratonie.
 45. Organizator zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować przed rozpoczęciem imprezy.
 46. Dokonanie zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
 47. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania/zmiany terminu wydarzenia ze względu na niekorzystne warunki pogodowe i tym samym zobowiązuje się do poinformowania telefonicznie, bądź mailowo uczestników Półmaratonu o takiej zmianie.
 48. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 49. Administratorem Danych Osobowych uczestników są Organizatorzy Pobiednickiego Półmaratonu POMAGAM, dane przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) i Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dn. 10 maja 2018r. (Dz.U. z dn. 24 maja 2018r., poz. 1000) , w celu:
  • przeprowadzenia imprezy pn. Pobiednicki Półmaraton POMAGAM, tj.: rejestracji uczestnika, prezentacji uczestników i zwycięzców poprzez ogłoszenie publiczne, przez konferansjera w trakcie biegu oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach, prezentacji list startowych i wyników w zakresie: imię, nazwisko, płeć, klub, czas przebiegu, wizerunek bez ograniczenia czasowego na stronie internetowej oraz facebook’u Organizatora i innego podmiotu współpracującego z Organizatorem, prezentacji list startowych i wyników w Biurze Zawodów w takim samym zakresie, wysłania SMS z informacjami dot. organizacji i przebiegu wydarzenia,
  • marketingowym i promocyjnym wydarzenia,
 50. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
 51. Odbiorcami danych osobowych uczestników, udostępnionych Organizatorowi będą podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (firmy współpracujące przy organizacji imprezy),
 52. Dane osobowe uczestników i pełnomocników uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 53. Pozyskane dane osobowe uczestników i pełnomocników uczestników będą przechowywane przez Administratora Danych Osobowych przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków związanych z archiwizacją dokumentów. Okres ten wynika z wewnętrznych procedur Administratora Danych Osobowych, albo do momentu wycofania zgody.
 54. Osobie której dane dotyczą (uczestnikowi, pełnomocnikowi uczestnika) przysługują następujące uprawnienia, które może realizować względem Administratora Danych Osobowych:
  a) prawo żądania dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),
  b) prawo żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
  c) prawo żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
  d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
  e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
  f) prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO);
  g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 55. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne, aby wziąć udział w Pobiednickim Półmaratonie POMAGAM. Nie podanie tych danych spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w klasyfikacji.
 56. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z Organizatorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego Rozporządzenia.